chevron-left chevron-right

[PERL] trójmian kwadratowy

Napisz skrypt w języku Perl obliczający i wypisujący na konsolę wynik rozwiązania trójmianu kwadratowego dla liczb rzeczywistych. Współczynniki trójmianu a, b, c mogą być wczytane z konsoli w trakcie działania skryptu lub podane jako parametry wywołania skryptu. Skrypt ma zawierać i posługiwać się funkcją delta obliczającą wartość, tzw. delty, wg. wzoru d = b2 - 4 ac.

#!/usr/bin/perl
#use warnings;
 
if(@ARGV)
{
 if(@ARGV != 3)
 {
  print "Podano niewłaściwą liczbę argumentów: " .@ARGV. "n";
 }
 elsif($ARGV[0] eq "0")
 {
  print "Parametr a nie może być zerem!n";
 }
 else
 {
  @arg = @ARGV;
  foreach (@ARGV)
  {
   if(!/^-?[0-9]+.?[0-9]*$/)
   {
    print "Nieprawidłowy format argumentu: $_n";
    undef(@arg);
   }
  }
 }
 
}
 
if(!@arg)
{
 print "y = ax^2 + bx + cn";
 
 print "Podaj parametr a: ";
 my $a = 0;
 while(chomp($a = <STDIN>) && ($a !~ /^-?[0-9]+.?[0-9]*$/ || $a == 0))
 {
  if($a == 0)
  {
   print "Parametr a nie może być zerem!n";
  }
  else
  {
   print "Podano nieprawidłowy parametr!n";
  }
 
  print "Podaj parametr a: ";
 }
 
 print "Podaj parametr b: ";
 my $b = 0;
 while(chomp($b = <STDIN>) && $b !~ /^-?[0-9]+.?[0-9]*$/)
 {
  print "Podano nieprawidłowy parametr!n";
  print "Podaj parametr b: ";
 }
 
 print "Podaj parametr c: ";
 my $c = 0;
 while(chomp($c = <STDIN>) && $c !~ /^-?[0-9]+.?[0-9]*$/)
 {
  print "Podano nieprawidłowy parametr!n";
  print "Podaj parametr c: ";
 }
 
 @arg = ($a, $b, $c);
}
 
sub Delta
{
 $delta = ($_[1] * $_[1]) - (4 * $_[0] * $_[2]);
 $delta;
}
 
$d = &Delta(@arg);
print "Delta wynosi: $dn";
 
if($d < 0)
{
 print "Brak rozwiązań w liczbach rzeczywistychn";
}
elsif($d == 0)
{
 $x1 = -$arg[1] / (2 * $arg[0]);
 print "Rozwiązanie: jedno miejsce zerowe.n";
 print "x = $x1n";
}
elsif($d > 0)
{
 $x1 = (-$arg[1] - sqrt($d)) / (2 * $arg[0]);
 $x2 = (-$arg[1] + sqrt($d)) / (2 * $arg[0]);
 print "Rozwiązanie: dwa miejsca zerowen";
 print "x1 = $x1, x2 = $x2n";
}