chevron-left chevron-right

[PERL] obliczanie różnicy między datami

Napisz skrypt w języku Perl zawierający dwie tablice przechowujące odpowiednio nazwy miesięcy i ilości dni w miesiącach. Kod skryptu ma wczytać z klawiatury dwie daty w postaci :

nazwa miesiąca słownie oraz numer dnia numerycznie

a następnie obliczyć liczbę dni dzielących obie daty i wypisać wynik.

#!/usr/bin/perl
use warnings;
 
@miesiace = (  "styczen",
        "luty",
        "marzec",
        "kwiecien",
        "maj",
        "czerwiec",
        "lipiec",
        "sierpien",
        "wrzesien",
        "pazdziernik",
        "listopad",
        "grudzien"   );
 
@dni = (31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
 
print "Wszystkie miesiące należy podawać słownie, używając tylko małych liter bez polskich znaków.n";
 
print "Podaj pierszą datę (miesiąc dzień): ";
$d1 = <STDIN>;
 
print "Podaj drugą datę (miesiąc dzień): ";
$d2 = <STDIN>;
 
($m1, $d1) = split(/W/, $d1, 2);
($m2, $d2) = split(/W/, $d2, 2);
 
if($m1 eq "" || $m2 eq "")
{
 print "Nie podano nazw miesięcy!n";
 exit;
}
if($d1 eq "" || $d2 eq "")
{
 print "Nie podano liczby dni!n";
 exit
}
 
for($i = 0; $i < 12; $i++)
{
 if($miesiace[$i] eq $m1)
 {
  $nr_m1 = $i;
 }
 
 if($miesiace[$i] eq $m2)
 {
  $nr_m2 = $i;
 }
}
 
if(!defined($nr_m1))
{
 print "Nie znaleziono miesiąca $m1!n";
 exit;
}
if(!defined($nr_m2))
{
 print "Nie znaleziono miesiąca $m2!n";
 exit;
}
 
if($d1 > $dni[$nr_m1] || $d1 < 1)
{
 print "Miesiąc $m1 nie ma $d1 dni!n";
 exit;
}
if($d2 > $dni[$nr_m2] || $d2 < 1)
{
 print "Miesiąc $m2 nie ma $d2 dni!n";
 exit;
}
 
if($nr_m1 == $nr_m2)
{
 if($d1 > $d2)
 {
  $suma = $d1 - $d2;
 }
 else
 {
  $suma = $d2 - $d1;
 }
}
else
{
 if($nr_m1 > $nr_m2)
 {
  $tmp_m = $nr_m1;
  $nr_m1 = $nr_m2;
  $nr_m2 = $tmp_m;
 
  $tmp_d = $d1;
  $d1 = $d2;
  $d2 = $tmp_d;
 }
 
 for($i = ($nr_m1 + 1); $i < $nr_m2; $i++)
 {
  $suma += $dni[$i];
 }
 
 $suma += ($dni[$nr_m1] - $d1) + $d2;
}
 
print "Różnica dni wynosi: $suma";